Събития

» » КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда

На 10 декември 2019 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе пресконференция във връзка със стартиралия на 1-ви октомври 2019 г. проект на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ Гласът на българския бизнес“ с наименование: „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“, договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“ и ще се изпълнява в рамките на 3 години.

Основен партньор по проекта е КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, АЗ, АИКБ и БТПП.

„Обикновено заподозрените в конфликти – синдикати и работодатели, си подават ръка. Заедно вървим напред, за да може Брутният вътрешен продукт да расте с темповете, които правителството, заедно с нашето съдействие, е заложило“, обясни на специалната пресконференция Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ и ръководител на проекта. Той посочи, че ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите и именно за това дейностите по проекта са насочени към него. Основна цел на проекта е да спомогне за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. „Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-високо професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя“, подчерта г-н Иванов.

От КНСБ определиха проекта като „много полезен“ за бизнеса и работниците. „Очевидно е, че той цели да повиши знанията, уменията и възможностите на хората на труда. Дефицитът на работна ръка е безспорен. По наше мнение бизнесът добре се ориентира в тази обстановка“, смята Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ.

Подкрепа за дейностите изразиха и от Министерството на труда и социалната политика. „Това е удар право в десетката“, заяви Петър Начев, директор на Дирекция „Жизнено равнище, социална политика и социални инвестиции“. Според него интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентен.

Гости на пресконференцията бяха и Тодор Цацов и Красимира Иванова – представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и Росица Стелиянова от АИКБ.


11.12.2019