Членство

Членство

*Име на дружество/организация

*Име и длъжност на представляващия

*Лице за контакти

*Адрес за кореспонденция

 • *Тел.
 • *E-mail
 • Факс
 • Web page

*Адрес по регистрация

*Идентификационен номер

*Страна на произход

*Регистрирано в България като

 • АД
 • ООД/ЕООД
 • Едноличен търговец
 • Представителство
 • Клон в България
 • Сдружение с нестопанска цел

*Основен акционер

*Сектор на бизнеса

*Основни продукти/услуги

*Инвестиции до момента в България

*Брой заети лица

*Клонове в страната

Приемате ли Устава на КРИБ и Кодекса за бизнес-етика на КРИБ?
Да

В съответствие с Устава на КРИБ и решенията на УС необходимите документите за членство в Конфедерацията са следните:

 1. Молба до УС за приемане в КРИБ /по образец/
 2. Три препоръки от членове на конфедерацията
 3. Удостоверение за актуално състояние на дружеството/организацията
 4. Копие от решение за членство в КРИБ на упълномощения за това орган/лице на дружеството съгласно съдебното решение.
 5. Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност (подписан)

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО                                                        в Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - “ Гласът на българския бизнес”МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО в Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - “ Гласът на българския бизнес”

Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност (подписан)Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност (подписан)