Проекти

Проекти

Проект „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“

Проект BG05SFPR002-1.005-0003 „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ с бенефициент „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ гласът на българския бизнес“ е финансиран в рамките на процедура „Социално партньорство“ от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът е с основна цел адаптиране на предприятията и заетите лица към промените, свързани с прехода към „зелена“ и кръгова икономика и дигитализацията, както и създаване на благоприятна среда за учене през целия живот. Чрез съвместни действия с партньорите по проекта - Конфедерация на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика, ще се разработят програми и модели за ускоряване на дигиталната и устойчива трансформация и адаптация на предприятията и заетите лица към промените. Предвидените дейности са насочени към предприятия и заети лица от 14 административни области на страната, от 5 бранша/сектора: Строителство, Сигурност, Облекло и текстил, Автомобилен сектор и Добивна промишленост.

Ефективното използване на ресурсите и преходът към „зелена“ и кръгова икономика са ключови за засилване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на условия за растеж и откриване на нови работни места. За преодоляване на промените на пазара на труда и справяне с новите предизвикателства, произтичащи от глобализацията, дигиталната революция, прехода към климатична неутралност, променящите се модели на работа и социалната и демографска ситуация ще бъдат разработени и внедрени модели за адаптирането на предприятията и работната сила към промените, както и модели и практики за прогнозиране на потребностите от нови умения в различни сектори/бранша и региони на страната.

Успешното осъществяване на включените дейности ще има съществен принос в подкрепата на предприятията и заетите лица в „двойния“ преход и ще се създадат условия за реализиране на стратегии за учене през целия живот на  корпоративно /фирмено/, секторно, браншово и регионално ниво.

Периодът на изпълнение на проекта е от 15.01.2024 г. до 31.12.2027 г. Бюджетът на проекта е 7 282 800 лв., като националното съфинансиране по проекта е 1 178 939,67 лв., а финансирането от ЕС е в размер на 6 103 860,33 лв.

Откриваща среща по проект „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy)

Откриваща среща по проект „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 26 – 28 юни 2023 г. се проведе откриваща среща по проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy), финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът стартира на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490,00 Евро.

Домакин на срещата беше „Клийнтех България“ ООД – координатор на проекта, обединяващ 17 партньора от 10 европейски държави, които ще работят заедно до 31 май 2027 г. за постигане на основната му цел – осъвременяване и приспособяване на екосистемите, предоставящи професионални обучения и знания на строителния бранш, към възникващите нови нужди в областта на зелените и дигитални умения. В рамките на проекта ще се разработят BuildEnrichedSkills методология и процедура за подпомагане на центровете за професионално обучение и образование, които да им съдействат в полза на бързото адаптиране на работната сила към двойния екологичен и цифров преход. Фокусът е съсредоточен върху професиите в строителния сектор. Друга водеща цел е създаването на сертификационна рамка за признаване на умения и компетенции, съответстващи на нуждите на двойния преход, която да служи като референция на световно ниво за подобряване и сертифициране на услугите на ЦПО.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), като партньор по проекта, ще координира процеса по валидиране на BuildEnrichedSkills методологията с различни заинтересовани страни в сферата на образованието, индустрията и иновациите, ангажирани в рамките на 5 тематични групи по Околна среда; Здраве и безопасност; Енергийна ефективност; Кръгово управление на отпадъците; Проектиране и инженеринг; Нови строителни системи и материали. Обобщените констатации от проведените консултации ще бъдат структурирани в доклад, очертаващ начините, по които предлаганите обучения могат да бъдат своевременно адаптирани към постоянно променящите се нужди на пазара, както и начините за създаване на нови знания в партньорство с други заинтересовани страни.

Резултатите, постигнати по проекта, ще бъдат трансферирани към 12 тестови проекта в 6 страни, обхващащи 300 лица в обучение и достигащи до 100 доставчика на професионално обучение, 1 000 компании и 20 организации на високо ниво в сферата на строителните умения и компетенции, като по този начин се цели постигане на поне 100 сътрудничества между ЦПО и индустрията.

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нови модели за дигитални умения

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нови модели за дигитални умения

„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“ (КРИБ) успешно приключи проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Основната му цел бе насочена към преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения на заетите лица, като по този начин компаниите ще имат по-добра възможност за успешно преминаване през дигиталния преход. Това обяви координаторът на проекта Галя Петрова на заключителна пресконференция, която се проведе на 30 юни 2023 година в централата на КРИБ в София.

Според данни на Министерството на труда и социалната политика едва 1/3 от трудоспособното население в България притежава основни дигитални умения. Статистиката при компаниите показва, че всяко четвърто малко и средно предприятие е внедрило и използва нови технологии, докато в ЕС този процент е над 55%.

На този фон резултатите, постигнати по проекта, могат да бъдат изключително полезни при разработването на цялостни политики за развитието на човешките ресурси в новата дигитална реалност. КРИБ успешно разработи и тества 75 унифицирани профили за дигитални умения, по един за всяка ключова професия/длъжност от 17 икономически дейности, по които работодателската организация извърши обширен анализ.

За всеки един от секторите КРИБ разработи секторни квалификационни рамки за дигитални умения и учебни програми и съдържание. Над 700 са обучените лица в рамките на проекта.

„Като най-голямата работодателеска организация за нас е изключително важно да насърчаваме и подкрепяме реалния бизнес да бъде успешно да преодолява различни предизвикателства пред заетостта, съвременния пазар на труда и дигитализацията. Считам, че всички инструменти и учебни програми, които успяхме да разработим, ще помогнат на българските компании да подобрят уменията на работниците и служителите си и съответно да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности.“, посочи още Галя Петрова.

Проектът, който стартира на 1 септември 2021 г., се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Развитие на дигиталните умения“ Компонент 2, договор за БФП № BG05M9OP001-1.128-0003-C01. По него партньори на КРИБ са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерството на труда и социалната политика.

УНСС И КРИБ проведоха заключително събитие по проект „Икономическото образование в България 2030“

УНСС И КРИБ проведоха заключително събитие по проект „Икономическото образование в България 2030“

УНСС и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ на 28 април 2023 г. в централата на КРИБ.

Събитието се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС е основен бенефициент и реализира проекта в партньорство със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет и Националната спортна академия „Васил Левски“ и КРИБ. Ръководител на проекта е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, от страна на КРИБ ръководител по проекта е изпълнителният директор и член на Управителния съвет Евгений Иванов.

От страна на УНСС в срещата участваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност и координатор по проекта, д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова от дирекция „Информационни технологии“.

От страна на КРИБ в събитието участваха Ирина Йорданова - директор „Публични политики и международни отношения“ и координатор на проекта, Елица Пешева - програмен директор,  Людмила Антонова - директор "Членство и събития" и Румяна Георгиева - директор "Индустриални отношения" и парламентарен секретар на КРИБ.

Като резултат от партньорството между двете организации по проекта е разработена платформа „Информационна свързаност на кариерните центрове“. Тя ще предостави възможност за тясна връзка между работодатели и студенти съответно при търсенето на необходимите кадри и намирането на работа по специалността.

„С разработването и внедряването на платформата „Информационна свързаност на кариерните центрове“ в резултат от сътрудничеството ни с КРИБ,  правим поредна стъпка в реализирането на заложените дейности за модернизация на икономическото образование в България. Тази платформа ще донесе добавена стойност и за студентите, и за бизнеса. От една страна ще даде възможност на работодателите да търсят необходимите им кадри, с подходящо образование и с точен профил на специализация, а от друга  - на студентите да намират подходящата работа по специалността“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Ирина Йорданова поздрави присъстващите от името на изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов. Тя благодари на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров за доброто сътрудничество и ползотворната съвместна работа по проекта и подчерта: „Ние сме изключително доволни, че имахме възможността да участваме като партньор в този проект, както и от конкретните резултати, които постигнахме. Надяваме се, че в резултат на реализацията на проекта ще бъде осигурена подкрепа на студентите от УНСС за развитие на техните предприемачески умения и за тяхната дигитална креативност. От наша гледна точка стойността на този проект се изразява преди всичко в това, че ние задълбочаваме връзките между бизнеса и образованието, създава се едни продукт, който фирмите членове на КРИБ ще могат да ползват, за да имат още по-добър достъп до информацията за студентите с цел реализирането на студентите от УНСС в тяхното кариерно развитие, както и в нашите фирми. Ние участвахме също така с експертиза и в разработването на някои от учебните програми, една от другите дейности по проекта, като предоставихме информация за това от какви точно нови учебни програми и нови направления има нужда бизнесът“, каза Ирина Йорданова и допълни: „Но основната дейност на КРИБ, заради която ние ангажирахме висококвалифицирани експерти от УНСС, се изразяваше преди всичко в следното: На първия етап бе направен анализ на възможностите за разработване и приложимост на обща уеб базирана платформа за информационна свързаност на кариерните центрове на висшите училища участници в проекта; вторият етап беше свързан със създаване и тестване на общата уеб базирана платформа за информационна свързаност и на третия етап беше разработен мобилен интерфейс и внедряване на платформата“.

Проф. д-р Цветана Стоянова припомни, че между УНСС и КРИБ има дългогодишно успешно сътрудничество и този проект е едно логично продължение на тези партньорски взаимоотношения и заяви: „Изключително ми е приятно, че вече сме на финалната права, в която можем да представим готовия продукт – резултат от работата по проект „Икономическото образование в България 2030“. Целта още при писането на проекта беше от една страна да подобри връзката наука-бизнес, защото това е сред приоритетите както на висшето образование, така и на УНСС. Именно поради тази причина ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров, когато встъпи в длъжност през 2020 г. взе решение за създаване на позицията заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в мое лице, защото той много високо оценява връзката между висшето образование и бизнеса. Вследствие на това бяха подписани и множество други партньорски меморандуми с представители на бизнеса. За реализацията на конкретната задача разработихме теоретичната рамка свързана с проучване на различни видове софтуер и платформи за да можем да намерим най-подходящата, на която да представим нашето предложение за кариерна свързаност. Най-добрите специалисти в областта на информационните технологии на УНСС работиха по платформата за да можем да я видим в завършен вид към момента. Считаме, че кариерният център на УНСС, който е с 20-годишна история, с регистрирани 1786 работодатели и ежегодно има около 8000 обяви за работа и стажове, беше достойният водещ член на всички кариерни центрове от другите висши училища, които са включени в проекта. Това е и причината дейността за разработването на платформата за кариерна свързаност да се падне на УНСС. Надяваме се, че след препоръките и ценните съвети от КРИБ във връзка със съвместната ни работа, вашите членове ще могат да се включат съвсем скоро,  да пускат самостоятелно обяви и да търсят необходимите им служители именно чрез тази платформа обединяваща кариерните центрове на УНСС, на Бургаският свободен университет, на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Доц. д-р Росен Кирилов поздрави участниците в срещата и подчерта: „Благодаря за възможността да присъствам на това събитие. Проектът „Икономическото образование в България 2030“ е с изключителна важност за УНСС като бенефициент, защото ние винаги сме се стремили да поддържаме високо ниво на информационните технологии и включихме в работата нашите най-добри експерти, за да можем да изградим тази платформа и съответно да подпомогнем работата на целия проект. Благодаря на колегите от КРИБ за цялостното съдействие в реализацията на тази задача“.

Д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова представиха възможностите, които предлага за работодатели и студенти платформата за информационна свързаност на кариерните центрове. Двете основни направления на платформата са свързаност между студенти и работодатели и проследяването на реализацията на студентите в процеса след завършването им. Към системата ще бъдат включени всички студенти на университетите партньори и работодателите членове на КРИБ, както и работодателите, с които съответните кариерни центрове на университетите си партнират. Всеки от университетите партньори и КРИБ ще имат администраторски права и достъп до цялата информация с работодателите и регистрираните студенти. Те ще могат и своевременно да обновяват и актуализират информацията си. Платформата ще дава възможност за проследяване реализацията на студентите след завършването им, като събира информация от анкети, институции, компании и данни от интернет. Регистрирането и работата с платформата е максимално улеснено, за да могат и студентите и работодателите да работят без затруднения с нея.

 

Проектът BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“.  Проектът е на стойност 5 млн. лв. УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в европейски университети и приложими в съвременните бизнес условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат направени в партньорство с други водещи на регионално равнище университети като Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и КРИБ. Чрез това коопериране ще бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализация. Ще заработят 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които са неотменно допълнение на съвременния учебен процес. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните партньори, като делът на младите учени трябва да е не по-малко от 15 на сто. Предвидено е да бъдат реализирани 15 съвместни програми с партниращи български висши училища, както и да се въведат 7 нови програми с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните изследвания в УНСС и в другите университети-партньори.

 

КРИБ ще проведе конференция на тема: „Ползите от дигитализация на процесите за българската икономика, добри практики“

В периода 17-18 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Ползите от дигитализация на процесите за българската икономика, добри практики“.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени ключови партньорства и възможности за цифрова трансформация на национално и европейско равнище, от които българските предприятия могат да се възползват. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху представянето на практически инструменти за подкрепа на дигитализацията на българските предприятия.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

КРИБ ще проведе конференция на тема: „Механизми на преход към все по-дигитална икономика“

В периода 18-19 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Механизми на преход към все по-дигитална икономика“.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени стратегия и политики за повишаване на дигитализацията на предприятията, които са необходими на българските предприятия за постигане на все по-висока степен на дигитализация. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху инструменти за оценка на дигиталната зрялост на българските предприятия.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Семинар на КРИБ на тема "Ускоряване на процеса на дигитализация на българската икономика"

На 12 май 2023 г. „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе семинар на тема: „Ускоряване на процеса на дигитализация на българската икономика и постигане на финансови и икономически ползи от този процес.“ Семинарът ще се проведе в София Тех Парк, зала The Venue от 13.00 ч.

В рамките на семинара ще бъдат представена европейската и национална рамка, които дефинират възможностите и поставените цели за дигитализация на предприятията в България. Акцент ще бъде поставен върху процеса по дигитализация и възможността за въвеждане на различни дигитални решения. В рамките на семинара ще бъде представена и разработената платформа за пилотно неформално обучение, като ще бъдат дадени практически насоки за ползването й.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Договор BG05M9OP001-1.128 - 0003 - С01

Проект на КРИБ “Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ по процедура BG05М9ОР001-1.051 по ОПРЧР 2014-2020.

Пресконференция по Проект на КРИБ „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ по ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

На 29 септември 2022 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе финална пресконференция по проект „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ на "Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ Гласът на българския бизнес", финансиран по договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“. Основен партньор по проекта е КНСБ.

Ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите и именно за това дейностите по проекта бяха насочени към него. Основната цел на проекта бе да спомогне за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя. Интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентоспособен.

INGENIOUS – strengthening digital pedagogy skills and competencies Of educators

Повече за проекта може да научите тук.

"Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда - DIRECT II VS/2020/0101"